may ozone

PostHeaderIcon Các kết quả xét nghiệm

  1. Xét nghiệm vi sinh
  2. Khả năng diệt khuẩn trong không khí
  3. Phan hủy thuốc bảo vệ thực vật
  4. Khả năng diệt khuẩn trong nước
  5. Nồng độ khí NOx
  6. Hiệu suất diệt khuẩn
  7. Hiệu suất phân hủy thuốc bảo vệ thực vật Dethamethrine
 
may ozone
Máy Ozone on Google+